اولین نشریه دانش آموزی مدرسه منتشر شد

این هفته نامه به معرفی دانش آموزان برتر علمی فرهنگی و هنری مدرسه (محمد مبین نجاریان و مهدی رضا بیگی ) پرداخته است، همچنین هفته نامه شامل بخش های متنوعی است که هر هفته در سایت دبیرستان پسرانه سید الشهدا واحد شهید چمران یزد منتشر خواهد شد.