نائب قهرمانی تیم دومیدانی آموزشگاه در مسابقات ناحیه

اعضای تیم آموزشگاه:

🔺 امیرعلی اکبرزاده:
رتبه اول 🥇 در رشته دو ۱۰۰ متر و رتبه سوم 🥉در رشته پرتاب وزنه
🔺 امیرمحمد دهقان:
رتبه اول 🥇در رشته دو ۴۰۰ متر
🔺محمدجواد فکر:
رتبه دوم 🥈در رشته پرش ارتفاع
🔺ابوالفضل عزیزی:
رتبه سوم 🥉 در رشته دو ۸۰۰ متر و رتبه چهارم 🎗در رشته دو ۴۰۰ متر
🔺عرفان اسکندری:
رتبه چهارم 🎗🎗 در رشته پرتاب دیسک و پرتاب وزنه
🔺امیرحسین کشمیری:
رتبه چهارم🎗 در رشته دو ۸۰۰ متر