تولید کیف چرمی در کلاس کاروفناوری

 

فعالیت عملی (دست ساز) دانش آموزان کلاس نهم شهریار درس کاروفناوری با هدایت حسین امین الرعایا دبیر مربوطه