جلسه همفکری و همکاری تربیتی

در راستای فعالیت های پروژه مهر و به جهت استفاده از ظرفیت های فکری و توانمندی های دانش آموزان در فعالیت های پرورشی مدرسه، در آستانه سال تحصیلی جدید جلسه همفکری و همکاری تربیتی با حضور تعدادی از دانش آموزان فعال مدرسه برگزار شد.