برگزاری آزمون تشریحی گزینه دو

آزمون تشریحی گزینه دو برای هر سه پایه در تاریخ چهارشنبه ۱۵ آذر در آموزشگاه برگزار شد.